Общи условия за ползване на услугите на for-chairs.com

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „София-Тръст“ ЕООД (наричан по-долу for-chairs.com) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн for-chairs.com и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги, предлагани от „София-Тръст“ ЕООД (наричани за краткост Услуги).

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на for-chairs.com (с изключение на линка към настроящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

I. Условия за използване на Сайта на for-chairs.com

1. Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят „във вида, в който са“ и това, че for-chairs.com не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

2. За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. for-chairs.com само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

II. Задължения на потребителя при регистриране

1. Предвид ползването на Сайта на for-chairs.com, Потребителят се съгласява: a) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); 
б) да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

2. В случай че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, for-chairs.com има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. 
3. С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, for-chairs.com уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени на най-широка публика и, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

III. Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на for-chairs.com

1. Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на for-chairs.com при ползване от на Сайта от него, както и на поправка на тези Лични данни. 
2. Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от for-chairs.com по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на for-chairs.com
3. Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от for-chairs.com за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани във всички сайтове на „София-Тръст“ ЕООД. 
4. for-chairs.com изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. 
5. for-chairs.com си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

IV. Достъп, потребителско име и парола, сигурност

1. Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на for-chairs.com, след като извърши процеса на регистрация. 
2. Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско име и парола. С използването им декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, достъпа до които се извършва с неговите потребителско име и парола. 
3. Потребителят се съгласява да уведоми незабавно for-chairs.com за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола и/или за всяко друго нарушаване на сигурността. 
4. В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, for-chairs.com автоматично ще изпрати e-mail съобщение, съдържащо регистрираното потребителско име и връзка за възстановяване на паролата на предоставения от потребителя в процеса на регистрация адрес за електронна поща. 
5. for-chairs.com не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка IV.

V. Поведение на потребителите

1. Потребителите на Сайта разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък „Съдържание“), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това Съдържание. 
2. Потребителят, ползващ Сайта, е изцяло отговорен за публикуваното или предавано по друг начин, предоставен от Сайта, Съдържание. for-chairs.com не гарантира точността, цялостта, верността или характера на изпращано и разпостранявано чрез Сайта Съдържание. 
3. Използвайки Сайта, Потребителят може да срещне Съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства for-chairs.com няма да отговаря за каквото и да е Съдържание, създадено от Потребителите, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на Съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез Сайта.
4. Потребителят се съгласява да НЕ използва Сайта на for-chairs.com, за да: а) формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини; 
б) създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Сайта, както и да публикува интернет адреси, сочещи към страници и услуги извън Сайта, с изключение на местата, където това е изрично посочено като разрешено; 
в) причинява вреда на децата по какъвто и да е начин; 
г) се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на for-chairs.com, представител на производител и др., както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек; 
д) фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез Сайта; 
е) формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване); 
ж) формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост („Права“) на която и да е страна; 
з) формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, „верижни писма“, пренасочени с alias поддомейни, „пирамидални схеми“ или други форми за привличане на клиенти; 
и) формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване; 
й) нарушава нормалната работа на другите ползватели на Сайта, включително и ако не го ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участват в обмен в реално време; 
к) пречи за предоставяне на услугите на Сайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите; да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с Сайта; 
л) нарушава преднамерено или непреднамерено местни, национални или международни закони; 
м) преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител; 
н) събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

5. for-chairs.com си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените в точка V изисквания. 
6. for-chairs.com си запазва правото да редактира и премахва информация, предоставенa от потребителя в нарушение на изброените по-горе в точка V изисквания.

VI. Авторски права и ограничения, свързани с тях

1. for-chairs.com дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта, само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на for-chairs.com или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена. 
2. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби. 
3. for-chairs.com си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията в писмена форма между for-chairs.com и лицето, публикуващо информацията. 
4. При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, for-chairs.com не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката. 
5. Наличният Софтуер, който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните дистрибутори и партньори. Преди употребата на софтуера се запознайте с условията за ползване, определени от неговите собственици. 
6. С публикуване на информация в Сайта, потребителят декларира, че е носител на авторските и права и предоставя безвъзмездно правото на for-chairs.com да я разпространява на страниците на сайта, както и в други материали, свързани със „София-Тръст“ ЕООД. 
7. Всички, предлагани от for-chairs.com стоки и услуги, защитени от закона за Авторското право и сродните му права, се предлагат в оригиналният си вид, опаковка и носител без никакво въздействие от страна на for-chairs.com и според лицензите и правата за разпространение, дадени от производителите и/или дистрибуторите им за България.

VII. Препратки от и към for-chairs.com

1. Собствениците на сайтове и страници извън for-chairs.com имат право да създават препратки към всяка една HTML страница на for-chairs.com при следните условия: а) препратката може да сочи към дадената страница, но не и да копира съдържанието и; разрешава се копирането на текстов материал от страницата, към която сочи препратката, с дължина не повече от 10 думи; 
б) не трябва да отваря страницата от for-chairs.com в рамки (frames) и да допълва или променя информацията от страницата по какъвто и да е начин; в това число се забранява добавянето на информация преди, след и/или около страницата на for-chairs.com; 
в) не трябва да посочва явно или неявно, че for-chairs.com препоръчва него и/или продуктите му; 
г) не трябва да дава невярна или заблуждаваща информация относно продуктите и/или услугите на for-chairs.com.

2. Със създаването на препратка към for-chairs.com собственикът на сайта декларира, че приема настоящите Общи условия, дори и да не ползва услугите на for-chairs.com. 
3. Собствениците на сайтове и страници извън for-chairs.com нямат право да създават препратки към изображения, мултимедийни мостри и друго съдържание, а само към HTML страниците, предоставящи това съдържание. 
4. Предоставените препратки на Сайта на for-chairs.com към сайтове, собственост на трети лица са публикувани единствено и само за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от for-chairs.com и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила. 
5. for-chairs.com не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. По този начин for-chairs.com по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребители, нито информацията, публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт са изцяло оговорност на потребителя.

VIII. Представяни стоки и услуги на Сайта

1. В страницата на всяка стока, представена в Сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. for-chairs.com не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, некасаещи основните и характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. Също така, на всяка страница на представена стока има възможност Потребители на Сайта да дават мнения и оценки, касаещи дадената стока. for-chairs.com не е обвързан по никакъв начин с тези мнения и оценки и не може да му бъде търсена отговорност относно достоверността им. 
2. for-chairs.com си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски и други чужди езици, когато: а) стоката е популярна с име на чужд език; 
б) съществува опасност с превода да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката; 
в) няма общоприета еднозначна терминология на Български език; 
г) самата стока е носител на информация на чужд език, например книги, музика и филми на чужд език;

3. Всички, посочени на сайта, цени са в Лева с включен ДДС. В случай че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите. 
4. В случай че стоката не попада в промоционална програма, която е изрично посочена се начислява цена за доставка. Цената за доставка зависи от стойността на стоката, теглото и, физическите и размери, дестинацията и начинът на доставка. На страницата на всеки артикул има препратка към калкулатор на цената за доставка. Калкулираната цена се отнася само за дадения артикул и е валидна само ако поръчката се състои от дадения артикул и се доставя до избраната дестинация. for-chairs.com си запазва правото да калкулира по-ниска цена за доставка при поръчката на стоката. 
5. for-chairs.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като for-chairs.com не поема отговорност да ги актуализира. В това число, публикуваната на Сайта информация за характеристиките и съставите на предлаганите продукти е актуална към момента на публикуване и for-chairs.com не носи отговорност, ако междувременно производителите внесат промени в тях. Част от информацията, публикувана в Сайта, е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. 
6. При закупуване на стока, информацията за която се окаже напълно или частично невярна, некоректна или подвеждаща под каквато и да е форма за средния потребител. for-chairs.com се ангажира да коригира публикуваната информация във възможно най-кратки срокове и да възстанови всички разходи направени от потребителя по закупуването и връщането и. 
7. Всички класации, списъци и групи с продукти, базирани на каквито и да са един или повече критерии са изцяло субективни и се базират на статистически и други данни събирани, обработвани и интерпретирани от for-chairs.com. Същите не са представителни за пазара като цяло и се предоставят единствено и само с цел по-добра информираност на потребителите на услугата.

IX. Закупуване на стока и/или услуга, представена в for-chairs.com

1. Потребителят има право да поръчва стоки и услуги, представяни от for-chairs.com, при посочените ценови условия и срокове за доставка. При създаване на поръчката, Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти. 
2. По всяко време преди завършването на поръчката, Потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги. 
3. При създаване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения със for-chairs.com, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия. Поръчката се смята за направена, при достигане на последна стъпка от процеса на поръчване. 
4. for-chairs.com има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била посочена на сайта по време на създаване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, for-chairs.com има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.
5. Съобщението за намалени цени е: а) в страниците на продукти с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана и намалението в проценти, закръглено до цяло число. 
б) в страниците със списъци от продукти с обявяване на намалената цена и с червена иконка с бели букви, изобразяваща знака минус и закръглено до цяло число намаление в проценти, чрез който е получена намалената цена. 
в) в рекламни карета (банери) или с надпис състоящ се от знака минус и цяло число с процента намаление или с текстово описание от типа „отстъпка ..%“, „намаление ..%“ и др. 
г) извън страниците на конкретните продукти, при намаления в различни размери за отделните продукти или модификации на продукт, намалените цени се описват с диапазон от типа „от ..% до ..%“ или само с горна граница „до ..%“, всички закръглени до цяло число.

6. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

X. Промоции и намаления

1. for-chairs.com организира промоционални кампании за предлаганите продукти и услуги, валидни за времеви периоди, указани във всяка една кампания. Ако не е указана в тях, валидността на кампаниите и прокодовете е 30 календарни дни считано от момента на обявяването им. 
2. Участващите в определена промоционална кампания продукти могат да бъдат ограничени по време, марка, категория, тегло, цена и др. 
3. Всеки продукт може да участва в една или повече промоционални кампании. 
4. Когато при създаване на поръчка, продукт отговаря на условията на повече от една промоционална кампания, е валидна само кампанията, носеща най-голяма облага за потребителя. 
5. При разлика между автоматично генерираните отстъпки/подаръци/бонуси и обявените в промоционалната кампания са валидни обявените в кампанията. 
6. При съмнения за злоупотреба с условия на промоционални кампании, промокодове или ваучери for-chairs.com си запазва правото да отказва на потребителите изпълнение на услугата. 
7. При употреба на промокодове и ваучери в поръчки, изпълнявани с повече от една доставка, същите са валидни само за доставката, отговаряща на условията на промокода или ваучера.

XI. Доставка на закупени стоки

1. Доставки на направени чрез системата на for-chairs.com поръчки се извършват изключително и само на територията на Република България. 
2. Доставки извън територията на Република България се извършват само след писмето потвърждение от страна на for-chairs.com за техническата възможност за доставка и приета от Потребителя калкулация на такса доставка до избрания от него адрес/държава. 
3. Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. 
4. for-chairs.com си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя начина на доставка. 
5. Сроковете за доставка се предсказват автоматично на Сайта на база логистичния цикъл и момента на създаване на поръчката. Поради естеството си на предсказание, макар и статистически най-вероятни, те не са гарантирани. 
6. Отговорност при не спазване на предсказания срок за доставка: а) При поръчки със стандартен срок за доставка for-chairs.com си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни, без да информира предварително Потребителя и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя. 
б) При поръчки с добавък за по-бърза обработка и доставка, цената за доставка се намалява до цената услугата, в чиито срок е извършена доставката.

7. Добавъкът за по-бърза обработка и доставка на поръчките се калкулира отделно от стандартната цена за доставка. Всички промокодове, ваучери и други промо оферти за безплатна доставка се отнасят за стандартната цена за доставка и не намаляват стойността на добавъка за по-бърза обработка и доставка освен в случаите, в които това е изрично посочено.

XII. Плащане на закупени стоки и услуги

1. При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги, Потребителят се задължава да плати в момента на доставката на for-chairs.com или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка. 
2. При плащане чрез банков превод, карта или други платежни системи, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на направената поръчка и едва след като плащането бъде потвърдено се доставят поръчаните стоки и услуги. 
3. Чрез системата на for-chairs.com се приемат само плащания чрез банкови сметки/карти в банки опериращи на територията на Република България. 
4. Плащания чрез банкови сметки/карти от банки опериращи извън територията на Република България, се приемат само след писмено потвърждение от страна на for-chairs.com, че поръчката ще бъде изпълнена при избраните срокове и условия за плащане. a) При частично или пълно възстановяване на плащане чрез сметка/карта от банка оперираща извън територията на Република България, извършено след като е получено предварително съгласие от страна на for-chairs.com, таксите по възстановяване на плащането са за сметка на for-chairs.com. 
б) При частично или пълно възстановяване на плащане чрез сметка/карта от банка оперираща извън територията на Република България, извършено без да е получено предварително съгласие от страна на for-chairs.com, таксите по възстановяване на плащането са за сметка на Потребителя.

5. При стоки, чиято поръчка изисква направата на гаранционен депозит, поръчката се привежда в изпълнение едва след като потребителят е направил депозит в размер, посочен при направата на поръчката. С направата на този депозит Потребителят декларира, че желае избраната от него срока и ще заплати разликата между пълната и стойност и направения депозит при получаването и. В случай че потребителят откаже да приеме стоката или се възползва от правото си да я откаже в 14 дневен срок, след като я е приел, for-chairs.com се задължава да възстанови само второто плащане, като приеме първоначално направения гаранционен депозит като неустойка от страна на Потребителя.

XIII. Отказ от закупена стока

1. Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14 дневен срок от получаване на поръчката, в случай че дадената стока е във вида, в който е доставена, ако е опакована – опаковката и не е отваряна (опаковката на пратката може да бъде отваряна) и не е нарушавана цялостта на евентуални пломби и етикети, целящи да установят разопаковането или употребата на стоката. 
2. for-chairs.com възстановява стойността на върнатата стока според употребата (изхабяването) и от страна на потребителя. а) Ако стоката не е разопакована/употребена и търговския и вид не е нарушен по какъвто и да е начин – for-chairs.com възстановява сумата, на която стоката е закупена от потребителя. 
б) Ако потребителят е разопаковал/употребил изцяло или частично поръчаната стока, с което е намалил пазарната и стойност, for-chairs.com възстановява намалената стойност на стоката. Намаляването на стойността в следствие на нарушена опаковка, употреба или нарушен търговски вид под каквато и да е форма се определя за всеки случай индивидуално, след получаване на стоката в офиса на for-chairs.com.

3. При констатация на дефектна стока до 24ч. от получаването и и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, for-chairs.com се ангажира тя да бъде подменена с нова, съгласно гаранционните условия на съответния производител или да бъде възстановена платената за стоката сума. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането/замяната на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по доставката на стоката са за сметка на for-chairs.com, същите по връщане на стоката са за сметка на потребителя. 
4. При несъответствие на стоката с основните характеристики, посочени в сайта, for-chairs.com възстановява платената за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи, начислени за доставката и връщанео на стоката в срок от 14 дни от получаване на поръчката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

XIV. Гаранционно обслужване

1. С всяка поръчка за стоки, подлежащи на гаранционно обслужване for-chairs.com издава надлежна гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове.
2. Гаранцията губи валидност:
а) при изгубена гаранционна карта; 
б) при опит за ремонт от неоторизиран от for-chairs.com сервиз; 
в) при повреди, причинени от неправилна експлоатация; 
г) при нарушаване на физическата цялост на изделието; 
д) при химическо, електрическо или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта.

3. Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва от оторизираните сервизи на производителите на гаранционните продукти, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието. 
4. Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях, без да се осигуряват каквито и да е гаранции включително търговски и целеви. Задълженията на for-chairs.com по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт, се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. 
5. Освен търговската гаранция, е приложима и законовата гаранция за съответствие на стоките според ЗЗП. 
6. По отношение на законовата гаранция са в сила всички разпоредби на ЗЗП, включително: 
Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. 
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 
2. значимостта на несъответствието; 
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него. 
Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. 
(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. 
(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114. 
(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. 
(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди. 
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности: 
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 
2. намаляване на цената. 
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. 
(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. 
(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. 
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. 
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. 
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.


XV. Надзорни органи

Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни 
Aдpec: гp. Coфия, yл. „Ивaн Eвcтaтиeв Гeшoв“ № 15, 
Телефон: 02 / 940 20 46 
Факс: 02 / 940 36 40 
Уeб caйт: www.cpdp.bg

Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe 
Aдpec: гp. Coфия, пл. „Cлaвeйкoв“ №4A, eт.3, 4 и 6, 
Телефон: 02 / 980 25 24 
Факс: 02 / 988 42 18 
Уeб caйт: www.kzp.bg

Koмиcия зa зaщитa нa кoнкypeнциятa 
Aдpec: гp. Coфия, бyл. „Bитoшa“ №18 
Телефон: 02 / 935 61 13 
Факс: 02 / 980 73 15 
Уeб caйт: www.cpc.bg

XVI. Други

1. При възникване на спорове, можете да потърсите помощ и чрез Интернет платформата за решаване на потребителски спорове на Европейската комисия. 
2. for-chairs.com има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване. 
3. for-chairs.com си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови продукти и услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги. 
4. Предвид международния характер на мрежата Интернет и че for-chairs.com е свързан с тази мрежа, for-chairs.com не гарантира, че потокът информация към и от for-chairs.com няма да бъде следен и записван от трети страни. 
5. for-chairs.com управлява този Сайт от офиса си в София, България. for-chairs.com не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. for-chairs.com не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: http://for-chairs.com/bg/content/2-legal-notice

При използване услугите на for-chairs.com, Потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА for-chairs.com С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН, НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА for-chairs.com (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

„София-Тръст“ ЕООД

Тel. +359 (887) 77-46-20